କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

 • କାଷ୍ଟ ଲୁହା ରୋଷେଇ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି?

  କାଷ୍ଟ ଲୁହା ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଘୁଷୁରୀ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ କାରିଗରୀ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତତନ୍ତ |ଏହାର ଟ୍ରେସ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଲୁହା ପରମାଣୁଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଦ୍ process ାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଦାର, ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ |କମ୍ପା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସତର୍କତା |

  କାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସତର୍କତା |

  ଆଜିକାଲି, ମେସିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଠିକ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦନ ପଦ୍ଧତି |ଯଦି ଅପରେସନ୍ ମାନକ ନୁହେଁ, କାଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ୟ ବାଧା ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କ’ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍?1. ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ବାଧା ଏବଂ ...
  ଅଧିକ ପଢ